Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ivo’s VerkeersOpleidingen 2021 versie 1.2


Artikel 1 Werkingssfeer

a. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen de leerling en rijschoolhouder gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert.
b. indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
c. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
d. een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de leerling of indien deze minderjarig is door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers of door het afnemen van een product.

Artikel 2 Definities
Leerling: Degene die opdracht geeft aan de rijschoolhouder om rijlessen te volgen en rijonderricht ontvangt van de instructeur teneinde het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.
Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de leerling teneinde het bewijs van rijvaardigheid voor de leerling te verkrijgen.
Rijonderricht: Rijonderricht is het verkrijgen van autorijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de leerling zal opvolgen en benodigd is op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR-praktijkexamen teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.
Rijschool of rijschoolhouder: degene die opdracht van de leerling heeft verkregen teneinde rijonderricht te geven en een instructeur in staat dient te stellen om de leerling het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

Artikel 3 Algemeen
Gedurende een rijles is de leerling juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles de instructeur, cq. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur cq. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk. Onder een autorijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid (rijexamen).
De leerling kan zelf zijn/haar rijlessen plannen via de app van PlanGo. Afspraken die in deze app staan zijn bindend.

Artikel 4 Verplichtingen Ivo’s VerkeersOpleidingen, verder te noemen de rijschool
De rijschool draagt er zorg voor dat:
a. rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet
Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
b. de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
c. er een rijopleiding wordt gegeven die erop gericht is de leerling zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen.
d. nadat de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR); e.e.a. mits de leerling de rijschool hiertoe gemachtigd heeft bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd.
e. de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig les(motor)voertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type hij/zij daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen
f. de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles
g. er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling wegens tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleidingbranche gebruikelijk is.

Artikel 5 Verplichtingen leerling
De leerling verplicht zich:

a. ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd
b. te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/het examen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig
dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen
c. te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool.
d. onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging 72 uur voor de afgesproken tijd.
Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te geschieden (08.00 uur en 18.00 uur) persoonlijk of middels een gemachtigde op het adres van de rijschool of telefonisch. Afzegging per e-mailbericht dient minimaal 72 uur van tevoren te geschieden; sms en/of whatsapp berichten worden niet geaccepteerd als opzegging. Afspraken die in de persoonlijke agenda van de leerling staan zijn bindend, tenzij deze afgezegd worden tot maximaal 72 uur voor aanvang van de betreffende les.
e. De leerling dient er rekening mee te houden dat ten behoeve van een efficiënte agenda indeling, de les kan worden verplaatst met maximaal 30 minuten voor of na de door de leerling geplande les. Dit om alle leerlingen de mogelijkheid te geven om in regelmaat te kunnen lessen.
f. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens dringende reden zoals: de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Bij ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring, wordt u ook gevrijwaard van betaling
g. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
h. de mobiele telefoon uit te zetten tijdens de lessen, op weg naar huis na afloop van de les of het onderzoek naar de rijvaardigheid. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon.
i. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid – tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen – een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), het zelfreflectie-formulier en de oproepkaart te kunnen overleggen
j. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool cq. het examenbureau voordat het rijonderricht cq. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rijonderricht cq. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel kan voor aanvang van de rijopleiding een “informatie Eigen Verklaring” worden ingevuld.
k. de lesauto schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto
l. 15 minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van rijonderricht.
m. de autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan
n. voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat – die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen – is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid
o. na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid
p. De leerling machtigt met zijn DigiD gegevens via mijn cbr.nl de rijschool teneinde het reserveren van tussentijdse toets/examens mogelijk te maken. Gelijktijdig vult de leerling een Eigen Verklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR.

Artikel 6 Betaling
a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld middel een bankoverschrijving of contant en tegen aftekening op de leskaart worden voldaan. Indien wordt overeengekomen dat er middels een bankoverschrijving wordt betaald dient deze betaling plaats te vinden voor aanvang van de les. Wanneer een aantal lessen vooraf worden overgemaakt worden deze afgetekend op de leskaart.
b. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst haar lesprijs aan te passen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. De verhoging van de verschuldigde bijdragen aan het CBR of BNOR worden doorberekend in de kosten van het examen/tussentijdse toets of nader onderzoek.
c. Indien contant dient te worden betaald – dan wel op basis van een schriftelijke overeenkomst een bedrag giraal dient te worden overgemaakt – en deze betaling uitblijft ontvangt de leerling binnen 14 dagen nadat de achterstand is opgetreden een factuur. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Deze bedragen € 15,00. De rijschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand (tijdelijk) het rijonderricht te stoppen tot de achterstand in betaling is voldaan.
d. Indien 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag niet of niet volledig is voldaan, is de leerling van rechtswege in verzuim. In dat geval wordt over het nog openstaande bedrag wettelijke rente berekend. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
e. Indien de leerling in verzuim verkeert, blijft de leerling het openstaand bedrag verschuldigd, en kan de rijschoolhouder de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. In dat geval is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschoolhouder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Theorie en theorie-examen
a. Leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen kunnen via de rijschool aangeschaft worden en dienen bij bestelling te worden voldaan aan de leverancier. Indien de leerling geen theoriecursus of theorieboeken besteld zal hij/zij zichzelf vergewissen dat actueel lesmateriaal wordt gebruikt.
b. De leerling zorgt dat op het moment dit nodig is in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. Een reservering voor een theorie-examen kan gemaakt worden via http://mijn.cbr.nl. De kosten worden via Ideal betaald aan het CBR.

Artikel 8 Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid
(tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen) verder te noemen het onderzoek.
a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek voor het reserveren van dit onderzoek of TTT middels een bankoverschrijving aan de rijschool te zijn voldaan.
b. Binnen veertien dagen na betaling van de aanvraag van het onderzoek geeft de leerling per mail door op welke datum hij/zij verhinderd is om een TTT of examen af te leggen. Indien de leerling geen data van verhindering aangeeft zal een willekeurige datum die beschikbaar is in het TOP reserveringssysteem worden vastgelegd.
c. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek volledig voor rekening van de leerling.
d. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.
e. Het CBR-praktijk-examen vindt zoveel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats

Artikel 9 Opschorting en annulering
a. Rijschoolhouder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de leerling de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van leerling niet langer van rijschoolhouder gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
b. Voorts is de rijschoolhouder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de rijschoolhouder gevergd kan worden.
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de rijschoolhouder op de leerling onmiddellijk opeisbaar. Indien de rijschoolhouder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
d. Indien de rijschoolhouder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
e. Indien de ontbinding aan de leerling toerekenbaar is, is rijschoolhouder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 10 Onderzoek naar de rijvaardigheid
a. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek, dit alleen als een les voor het examen was afgesproken.
b. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien vanwege een van de redenen genoemd onder sublid A, B of C, zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd indien de leerling dit wenst. CBR kan hiervoor administratiekosten in rekening brengen, deze worden doorberekend aan de leerling.
1. Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf.
2. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.
3. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is.
c. In de in het tweede lid onder sublid 1-3 genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, 5 gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft voor een tussentijdse toets.

Artikel 11 Vrijwaring
1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede ten gevolge van gebruik door de leerling van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof- rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de leerling niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht.
2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
3. De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nooit aansprakelijk voor enige directe kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de les overeenkomst.

Artikel 12. Beëindiging les overeenkomst
1. Indien de les overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding) kan de leerling de les overeenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de al genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, evenals de administratiekosten en het door de rijschool reeds betaalde examengeld (CBR- of BNOR-gedeelte). Indien een bedrag bij vooruitbetaling is voldaan, zal de rijschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan CBR of BNOR betaalde toets/examengeld en een bedrag naar rato van het aantal al genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur evenals de administratiekosten.
2. Indien de les overeenkomst niet voor een vast aantal lessen is aangegaan in de vorm van bijvoorbeeld een lessenpakket, en per los lesuur wordt afgenomen, hebben zowel de rijschool als de leerling het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen, met ingang van de eerste dag van de kalendermaand. Er kan worden afgeweken van deze termijn, uitsluitend in overleg. Indien er sprake is van een vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan bevoegde instantie examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede 25% annuleringskosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn rijlessen te volgen, mits er voldaan is aan het gestelde in artikel 5-C.
3. De les overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de leerling.
4. De rijschool kan de les overeenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende reden dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder terugbetaling aan de leerling van die gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft geleverd.
5. Bij beëindiging van de les overeenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden die zijn gefactureerd aan de leerling, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan de bevoegde instantie. Bij de op naam geregistreerde examens, toetsen of andere gelden die aan de bevoegde instantie zijn afgedragen vervalt het recht op restitutie.
6. De leerling heeft na ondertekening van de les overeenkomst een wettelijke bedenktijd van 48 uur waarin de les overeenkomst kan worden ontbonden. De leerling dient persoonlijk, telefonisch of schriftelijk via e-mail of brievenbuspost kenbaar te maken aan de rijschool dat hij/zij afziet van de les overeenkomst. Na de bedenktijd is de overeenkomst bindend en kan alleen worden ontbonden volgens gestelde in artikel 12.1 t/m 12.5

Artikel 13. Klachten
De leerling die klachten heeft over de uitvoering van de lesovereenkomst dient deze indien mogelijk voor het examen of toets kenbaar te maken teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen.
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de les overeenkomst van Ivo’s VerkeersOpleidingen.

Chat openen
Stuur Ivo een bericht!
Hi,
Heb je een vraag? Stel hem via WhatsApp!